Podmínky použití

Vítejte na webových stránkách společnosti Takeda pro informace a osvětu o horečce dengue (dále jen "webové stránky"). Informace uvedené na těchto webových stránkách se týkají společnosti Takeda a jejích produktů. Slouží pouze k obecným informačním a vzdělávacím účelům. Před přístupem na tyto Webové stránky a jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte a prostudujte tyto Podmínky používání.

1. Používání webových stránek společnosti Takeda

Váš přístup na tyto Webové stránky a jejich používání podléhá následujícím podmínkám a všem platným zákonům. Používáním jakéhokoli obsahu těchto Webových stránek, mimo jiné včetně veškerého textu a obrázků ("Obsah"), tímto potvrzujete, že jste si přečetli tyto Podmínky používání, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi, bez omezení nebo výhrad, a berete na vědomí, že jakékoli jiné dohody mezi vámi a společností Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25754, IČ: 60469803, Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Česká republika ("Takeda"), jsou s ohledem na tuto problematiku nahrazeny.

2. Informační účely

Webové stránky komunity zdravotnických pracovníků

Tato webová stránka může obsahovat obecné informace týkající se různých zdravotních stavů a jejich léčby. Veškeré informace uvedené na této webové stránce jsou určeny výhradně pro [zaměstnance společnosti Takeda, zákazníky společnosti Takeda, akcionáře, zdravotnickou komunitu a širokou veřejnost]. Slouží pouze pro vzdělávací a informační účely a nejsou určeny jako náhrada za informované lékařské rady nebo doporučení zdravotnických pracovníků. Nemělo by se na něj spoléhat jako na základ pro přijímání jakýchkoli rozhodnutí nebo činění jakýchkoli kroků. Pokud máte nebo máte podezření, že máte nějaké zdravotní problémy, měli byste se poradit se svým praktickým lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým personálem.

Tyto webové stránky mohou obsahovat informace o produktech, které nemusí být dostupné ve všech zemích nebo mohou být dostupné pod různými obchodními značkami, pro různé indikace, v různých dávkách nebo v různých silách. Nic z toho, co je zde obsaženo, nelze považovat za nabádání, propagaci nebo indikaci jakéhokoli léku na předpis, včetně těch, které jsou ve vývoji.

Veškeré informace a odkazy týkající se zacházení, skladování nebo používání přípravků, které mají být dovozeny z příslušného zdroje, vycházejí ze znalostí společnosti Takeda v době, kdy jsou tato doporučení vydávána.

Informace uvedené na těchto webových stránkách nepředstavují nabídku ani výzvu k nákupu nebo zcizení, obchodování nebo jakékoli transakci s cennými papíry společnosti Takeda, jejích přidružených společností a/nebo partnerů. Investoři se nesmí spoléhat na tyto informace při investičních rozhodnutích].

Webové stránky pro zdravotnické pracovníky

Tyto webové stránky mohou obsahovat specifické informace týkající se různých léčivých přípravků společnosti Takeda, mimo jiné včetně léčivých přípravků vydávaných pouze na lékařský předpis. Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně pro odborníky v oblasti zdravotní péče. Pro vyloučení pochybností se "zdravotnickým pracovníkem" rozumí jakákoli fyzická osoba, která je členem lékařské, zubní, lékárenské nebo ošetřovatelské profese nebo jakákoli jiná osoba, která v rámci své profesní činnosti může předepisovat, nakupovat, dodávat, doporučovat nebo podávat léky nebo zdravotnické prostředky. Používáním těchto webových stránek potvrzujete, že máte licenci k výkonu povolání zdravotnického pracovníka v zemi, ze které jsou tyto stránky přístupné. Tato část Webových stránek není určena pro přístup pacientů a v tomto ohledu nesmí pacienti na těchto Webových stránkách působit.

Veškeré informace uvedené na těchto Webových stránkách jsou určeny výhradně pro vzdělávací a informační účely. Vezměte prosím na vědomí, že vhodným užíváním všech léčivých přípravků se musí řídit schválené preskripční informace a před předepsáním jakéhokoli léčivého přípravku by se zdravotničtí pracovníci měli seznámit se schválenými preskripčními informacemi pro daný léčivý přípravek ve své zemi.

Tyto webové stránky mohou obsahovat informace o přípravcích, které nemusí být dostupné ve všech zemích nebo mohou být dostupné pod různými obchodními značkami, pro různé indikace, v různých dávkách nebo v různých silách a podléhat různým regulačním požadavkům v závislosti na zemi použití. Mnohé z uvedených výrobků jsou dostupné pouze na lékařský předpis prostřednictvím zdravotnických pracovníků. Nic z toho, co je zde obsaženo, nelze považovat za nabádání, propagaci nebo indikaci jakéhokoli léku na předpis, včetně těch, které jsou ve vývoji.

Veškeré informace a odkazy týkající se zacházení, skladování nebo používání výrobků, které mají vyplývat z příslušného zdroje, jsou založeny na znalostech společnosti Takeda v době, kdy jsou tato doporučení vydávána.

Informace uvedené na těchto webových stránkách nepředstavují nabídku ani výzvu k nákupu nebo zcizení, obchodování nebo jakékoli transakci s cennými papíry společnosti Takeda, jejích přidružených společností a/nebo partnerů. Investoři se nesmí spoléhat na tyto informace při investičních rozhodnutích].

3. Použití obsahu a práva duševního vlastnictví

Celý obsah těchto webových stránek podléhá ochraně příslušných ochranných známek a autorských práv. Ochranné známky, loga a značky služeb (dále společně jen "ochranné známky") použité nebo zmíněné na těchto stránkách jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti Takeda, jedné z jejích přidružených společností a jsou chráněny platnými právními předpisy. Informace z těchto webových stránek můžete stahovat, zobrazovat nebo tisknout výhradně pro nekomerční osobní použití nebo pro použití v nekomerční vzdělávací a vědecké práci. Žádné úpravy za účelem další reprodukce obsahu nejsou povoleny a veškerá upozornění na autorská práva a jiná vlastnická práva zde obsažená musí být zachována ve všech kopiích. Obsah nesmí být jinak kopírován nebo jakkoli používán bez předchozího písemného souhlasu společnosti Takeda nebo s výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách používání. Tyto webové stránky a veškerý jejich obsah jsou vlastnictvím společnosti Takeda, jejích přidružených společností a/nebo partnerů.

Neposkytuje se vám žádná licence ani právo k Obsahu ani k jakýmkoli ochranným známkám, patentům, průmyslovým vzorům, obchodním tajemstvím, technologiím, výrobkům, postupům a dalším vlastnickým právům společnosti Takeda, jejích přidružených společností a/nebo partnerů, ani se vám tato práva neudělují.

4. Informace "tak, jak jsou"

Společnost Takeda vynaloží přiměřené úsilí, aby na tyto Webové stránky umístila přesné a aktuální informace, ale neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně jejich přesnosti nebo úplnosti. Společnost Takeda se zříká veškerých záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně záruk na

obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost Takeda dále nezaručuje ani

neprohlašuje, že vaše používání jakéhokoli obsahu na těchto webových stránkách neporuší práva třetích stran, která nejsou ve vlastnictví společnosti Takeda ani žádné z jejích přidružených společností. Souhlasíte s tím, že přístup k těmto Webovým stránkám a jejich obsahu a jejich používání je na vaše vlastní riziko.

5. Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Takeda ani žádná ze stran podílejících se na tvorbě, výrobě nebo poskytování těchto Webových stránek nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo újmy, mimo jiné včetně přímých, nepřímých, náhodných, následných, sankčních a zvláštních nebo jiných škod, ztracených příležitostí, ušlého zisku nebo jakýchkoli ztrát nebo škod jakéhokoli druhu vzniklých v důsledku přístupu na tyto Webové stránky, jejich používání nebo nemožnosti je používat, nebo jakýchkoli chyb či opomenutí v jejich Obsahu. Toto omezení zahrnuje i škody způsobené viry, které mohou ovlivnit vaše počítačové vybavení, nebo škody způsobené viry, které mohou ovlivnit vaše počítačové vybavení.

6. Ochrana osobních údajů

Společnost Takeda respektuje soukromí uživatelů svých Webových stránek. Přečtěte si prosím Oznámení společnosti Takeda o ochraně osobních údajů, které vysvětluje práva a povinnosti uživatele v souvislosti s informacemi, které jsou zveřejněny na těchto Webových stránkách.

7. Odkazy na jiné internetové stránky

Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na jiné internetové stránky spravované třetími stranami, nad kterými společnost Takeda nemá kontrolu. Takové odkazy jsou poskytovány pouze pro usnadnění. Stejně tak mohou být tyto Internetové stránky přístupné z odkazů třetích stran, nad kterými společnost Takeda nemá kontrolu. Společnost Takeda neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se pravdivosti, přesnosti, aktuálnosti, úplnosti jakýchkoli informací obsažených na takových internetových stránkách třetích stran nebo jejich souladu s platnými právními předpisy a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo újmy jakéhokoli druhu vyplývající z takového obsahu nebo informací. Zařazení odkazů třetích stran neznamená, že je společnost Takeda podporuje nebo doporučuje.

8. Použití otázek a komentářů

S výjimkou přenosů, na které se vztahuje naše Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo které provádějí zdravotničtí pracovníci v souladu s platnými zákony, nařízeními a kodexy EU, se sdělení, která přepošlete na tyto webové stránky nebo jinak společnosti Takeda, považují za nedůvěrná a nechráněná a společnost Takeda není povinna na ně reagovat. V souladu s platnými zákony si společnost Takeda a její přidružené společnosti vyhrazují právo používat taková sdělení k jakémukoli účelu a reprodukovat, zveřejňovat a sdělovat tyto informace třetím stranám bez omezení nebo náhrady. Společnost Takeda a její přidružené společnosti mohou rovněž bez omezení a bez nároku na odměnu používat jakékoli nápady, koncepty, know-how, techniky a podobně obsažené v jakémkoli sdělení, které společnosti Takeda zašlete, k jakémukoli účelu, mimo jiné včetně vývoje, výroby a uvádění produktů na trh.

9. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Při jakémkoli porušení podmínek uvedených v Podmínkách používání si společnost Takeda vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění přijmout nápravná opatření, mimo jiné zabránit vám ve využívání služeb nabízených společností Takeda a odstranit veškeré informace, data a obsah sdělené na těchto stránkách.

Tyto Podmínky používání, obsah těchto Webových stránek a jejich používání se řídí a vykládají v souladu s hmotným právem České republiky Jakékoli spory vzniklé z těchto Podmínek používání nebo v souvislosti s nimi, pokud nebudou vyřešeny smírně, budou řešeny příslušnými soudy v Praze, Česká republika.

V případě, že některá část těchto Podmínek používání bude shledána neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení nijak dotčena ani narušena.

10. Aktualizace podmínek používání a dalších zásad uvedených na těchto webových stránkách společnosti Takeda

Společnost Takeda si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo odstranit materiál z těchto Webových stránek a společnost Takeda může kdykoli revidovat tyto Podmínky používání a/nebo další zásady uvedené na těchto Webových stránkách aktualizací tohoto příspěvku. Takové revize jsou pro vás závazné, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste se seznámili s aktuálně platnými podmínkami používání a zásadami.

Datováno: 1. února 2023

 

Impressum

Autorská práva a vlastnictví této webové stránky náleží:

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.    

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25754

IČ: 60469803

Škrétova 490/12
120 00 Praha 2-Vinohrady
Česká republika

Mobil:       +420 731 620 895
Telefon:   +420 234 722 722
E-mail:    
info-cz@takeda.com

Úřední hodiny: PO–PÁ 8:30–17:00 
www: 
www.takeda.com/cs-cz

 

Zápatí stránky:

Www.infodengue.cz byla vytvořena společností Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. jako vzdělávací a informační zdroj pro poskytovatele zdravotní péče a pacienty.

© Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., 2023

Naposledy upraveno 1. 2. 2023